STILTEMEDITATIE

Cursus


De Intensieve cursus vraagt van de deelnemers opnieuw een ‘ja’ op de roep van de Heilige. De Weg van de Christelijke Mysteriën begint met het initiatief van de Heilige: God roept ons op om op Weg te gaan. De eerste drie fasen van deze Weg bestaan vervolgens uit onze reacties op deze roep:

in de eerste fase leren we lichamelijk aanwezig te zijn en niet mee te gaan met alle indrukken die komen en gaan. We leren uit de automaat te stappen, waardoor we het spel van de ikken leren kennen. Zonder zelfkennis kunnen we het spirituele pad niet op gaan.

In de tweede fase komt een scheiding tussen alle ikken die naar deze oproep willen luisteren en de ikken die hier geen belangstelling voor hebben.

In de derde fase vormen de ikken die de Weg ondersteunen een stabiele basis, er ontstaat een ‘innerlijke Grond’. Het wordt nu gemakkelijker een meditatieritme te onderhouden en we leren meer en meer te luisteren naar de wil van de Heilige.

In de vierde fase oefenen we om tot overgave te komen. We zijn nu niet langer zelf actief, maar we leren meer en meer te luisteren naar de stem van de Heilige. (De fases zijn niet opeenvolgend, maar zijn tegelijkertijd aanwezig. Wel kan het accent op een bepaalde fase liggen.)

Meditatie is het vermogen om vanuit ons Mystieke Hart, dat wil zeggen met liefdevolle aandacht, te luisteren naar onszelf, naar andere mensen, naar de wereld en naar de Heilige.We ontdekken dat de Heilige een levende werkelijkheid is die zich aan ons kenbaar wil maken. Meestal gaat de stem van de Heilige verloren in de veelheid van het dagelijkse leven. Wij verliezen onszelf in deze veelheid tenzij we hier weerstand aan bieden. Het gaan van de Weg wordt gemakkelijker in een groep van gelijkgestemden. In de Intensieve Cursus vormen we een ecclesia, een gemeenschap van biddende mensen die elkaar ondersteunen. We leren van elkaars ervaringen, van de ervaringen van mystici die in de teksten tot ons spreken en van de begeleiders. Onze belangrijkste leermeester is de Heilige zelf die slechts in stilte gekend kan worden. We trekken ons terug in de verborgenheid van onze binnenkamer, het mystieke hart, en luisteren naar de stem van de stilte. Het mystieke hart kan zich tonen als een plaats die dieper, stiller, lichter is dan de rest van de ruimte die wij zijn.

Naast de meditaties gaan we geleidelijk het ritme van de Getijdengebeden oppakken, waarin het Onze Vader een vaste plaats heeft: Het Onze Vader maakt het mogelijk om omgevormd te worden in Christus, waardoor we een nieuwe mens worden die uit God geboren is en niet uit menselijke ouders, precies zoals de eerste Adam niet uit menselijke ouders is voortgekomen. Die nieuwe mens kan in ons geboren worden als we leren om stap voor stap en met vallen en opstaan, gelijkvormig te worden aan de Heilige. (Daniel van Egmond, Metanoia, jaargang 4, nummer 10, 2005)

De Ruimte die wij zijn kan de grondslag vormen voor een nieuw lichaam, een nieuwe structuur, van waaruit wij kunnen handelen. We kunnen dit ook ons lichtlichaam noemen: Volgens de Kabbalah had Adam zo’n lichtlichaam toen hij/zij zich in het paradijs bevond. Binnenin dat lichaam bevond zich de kiem van een assiah-lichaam, zodat hij/zij brug kon zijn tussen alle werelden. Na de zondeval werd Adam binnenste buiten gekeerd: nu was het lichtlichaam slechts als een kiem binnenin zijn/haar aardse lichaam aanwezig. (Daniel van Egmond in het boek ‘Jonah’.)

In het derde jaar breiden we het Onze Vader uit met de middenkolom-oefening om actief mee te werken aan de opbouw van de structuur van ons lichtlichaam. Het is de taak van de mens om te handelen vanuit Ruimte zijn en niet vanuit de automaat. Leven we vanuit de automaat dan vereenzelvigen we ons voortdurend met de inhoud van onze levende ervaring, terwijl we de Ruimte zijn waarbinnen alle indrukken zich mogen tonen. Het centrum van de Ruimte die wij zijn, is het mystieke hart, de plaats waar de Heilige mag wonen.

Zo gaan meditatie en gebed de basis vormen voor het dagelijkse leven. Alles wat we meemaken, ieder moment van ons leven, is onderdeel van de weg. De Heilige is van moment tot moment aanwezig. Deze liefdevolle Tegenwoordigheid mogen wij ervaren als wij als Ruimte aanwezig zijn.